@mastersthesis{Meyer-Kahlen2016,document_type = {Bachelor's thesis},author = {Meyer-Kahlen, N. },title = {Synthetisierte Aufnahmecharakteristika auf Basis spektraler Subtraktion koinzidenter Mikrofone},year = {2016},type = {Bachelor's thesis},pdf = {http://phaidra.kug.ac.at/o:34894}}