@mastersthesis{Thomann2020,document_type = {Bachelor's Thesis},author = {Thomann, I. },title = {Street Sound Art},year = {2020}type = {Bachelorarbeit},pdf = {https://phaidra.kug.ac.at/o:104712}}