@mastersthesis{Nierhaus1999,document_type = {Diploma Thesis},author = {Nierhaus, G. },title = {Hauptmikrofonverfahren},year = {1999},type = {Diplomarbeit},pdf = {http://phaidra.kug.ac.at/o:11809}}